ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Македонското здружение за маркетинг „Маркетинг“ – Скопје, е основано во 1996 година, како доброволна, стручна организација која од основањето до денес им помага на лицата кои работат на проблеми и прашања од областа на маркетингот во Република Македонија за постојано развивање на науката за маркетингот и примена во практиката на современите разни форми и практични активности од секојдневниот живот и работа. Иницијатор за основање е проф. д-р Бошко Јаќовски, кој од основањето на здружението до 19.11.2009 година беше претседател и главен организатор на неговото функционирање. проф.д-р Бошко Јаќовски е почесен претседател на здружението. Сега претседател на здружението е проф. д-р Алекса Стаменковски.

ДЕЈНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

 • организирање симпозиуми
 • изведување семинари, работилници, советувања
 • водење расправи на тркалезни маси
 • издавање списание „МАРКЕТИНГ“
 • објавувавање ЗБОРНИЦИ на трудови
 • организирање предавања и обуки
 • комуницирање со своите членови
 • давање одговори на прашања од областа на маркетингот
 • поврзување на членовите на здружението
 • олеснување соработката меѓу членовите на здружението
 • изработување на маркетинг стратегии и маркетинг планови
 • организирање промоции на производи и услуги
 • избирање на најдобри фирми со развиен маркетинг и најдобра промоција
 • избирање најдобри поединци кои работат на работите од маркетингот
 • соработување со странски здруженија и асоцијации за маркетинг

ЦЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Главната цел на Маркетинг здружението е обезбедување поттик и професионална поддршка на заинтересираните лица, компании и институции во организирањето, развивање и унапредување на научната и стручната работа во областа на маркетингот.

Здружението придонесува за:

 • негување и поттикнување на науката за маркетингот
 • афирмација и популаризација на научната мисла за маркетингот и нејзина примена во практиката
 • стручна соработка со субјектите од стопанството и другите дејности во разгледувањето и решавањето на одделни проблеми од доменот на маркетингот
 • давање придонес во образованието кадри за маркетинг
 • постојана грижа за подигнување и усовршување на знаењата на сите што работат на проблемите од областа на маркетингот
 • развивање форми на организирање на стручните лица кои работат на работите од областа на маркетингот
 • организирање издавачка дејност
 • меѓусебна информираност на лицата од маркетингот за достигнувањата од оваа област
Затвори мени