ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Македонското здружение за маркетинг „Маркетинг“ – Скопје, е основано во 1996 година, како доброволна, стручна организација која од основањето до денес им помага на лицата кои работат на проблеми и прашања од областа на маркетингот во Република Македонија за постојано развивање на науката за маркетингот и примена во практиката на современите разни форми и практични активности од секојдневниот живот и работа. Иницијатор за основање е проф. д-р Бошко Јаќовски, кој од основањето на здружението до 19.11.2009 година беше претседател и главен организатор на неговото функционирање. проф.д-р Бошко Јаќовски е почесен претседател на здружението. Сега претседател на здружението е проф. д-р Алекса Стаменковски.

ДЕЈНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

 • организирање симпозиуми
 • изведување семинари, работилници, советувања
 • водење расправи на тркалезни маси
 • издавање списание „МАРКЕТИНГ“
 • објавувавање ЗБОРНИЦИ на трудови
 • организирање предавања и обуки
 • комуницирање со своите членови
 • давање одговори на прашања од областа на маркетингот
 • поврзување на членовите на здружението
 • олеснување соработката меѓу членовите на здружението
 • изработување на маркетинг стратегии и маркетинг планови
 • организирање промоции на производи и услуги
 • избирање на најдобри фирми со развиен маркетинг и најдобра промоција
 • избирање најдобри поединци кои работат на работите од маркетингот
 • соработување со странски здруженија и асоцијации за маркетинг

ЦЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Главната цел на Маркетинг здружението е обезбедување поттик и професионална поддршка на заинтересираните лица, компании и институции во организирањето, развивање и унапредување на научната и стручната работа во областа на маркетингот.

Здружението придонесува за:

 • негување и поттикнување на науката за маркетингот
 • афирмација и популаризација на научната мисла за маркетингот и нејзина примена во практиката
 • стручна соработка со субјектите од стопанството и другите дејности во разгледувањето и решавањето на одделни проблеми од доменот на маркетингот
 • давање придонес во образованието кадри за маркетинг
 • постојана грижа за подигнување и усовршување на знаењата на сите што работат на проблемите од областа на маркетингот
 • развивање форми на организирање на стручните лица кои работат на работите од областа на маркетингот
 • организирање издавачка дејност
 • меѓусебна информираност на лицата од маркетингот за достигнувањата од оваа област

ПОЗНАЧАЈНИ ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ И ТРКАЛЕЗНИ МАСИ

Како позначајни теми од одржаните семинари можат да се издвојат следниве:

 • Нови пазари за Македонија – Маркетингот како излез од актуелната криза,
 • Ограничувачките фактори за примена на маркетингот во стопанството во Република Македонија – Охрид 2000
 • Маркетинг стратегии за настап на пазарот – Охрид 2001
 • Истражување на домашниот и надворешниот пазар – Охрид 2002
 • Политика на производите и услугите за домашен и надворешен пазар – Крушево 2003
 • Извозна маркетинг стратегија на македонското стопанство – Охрид 2004
 • Дизајн от и квалитетот на производите за домашен и странски пазар – Охрид 2005
 • Маркетингот и кандидатскиот статус на Република Македонија за членство во ЕУ – Охрид 2006
 • Брендирање и ребрендирање, Реклама, пропаганда, промоција, маркетинг, производни стратегии – Охрид 2007
 • Примена на маркетингот во Банките – Охрид 2008
 • Примена на маркетингот во услови на економска и финансиска криза – Охрид 2009

Научните трудови од учесниците на овие семинари се објавени во зборниците кои ги издава маркетинг здружението.

Од 2009 година до денес Македонското здружение организираше пет меѓународни научни конференции со следниве теми:

 • Прва меѓународна научна конференција: УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ПРОМОЦИЈАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ
 • Втора меѓународна научна конференција: НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА МАРКЕТИНГОТ – ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА
 • Трета меѓународна научна конференција: ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА И РАЗВИВАЊЕ ИДЕИ ЗА УЛОГАТА НА МАРКЕTИНГОТ ВО БИЗНИСОТ
 • Четврта меѓународна научна конференција: МАРКЕТИНГ – ИНОВАТИВНОСT-ИНВЕНТИВНОСТ-КРЕАТИВНОСТ
 • Петта меѓународна научна конференција: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – БИЗНИС ПОЛИТИКА – МАРКЕТИНГ
 • Во тек е подготовка на шеатата меѓународна научна конференција на тема: НОВИ РАЗВОЈНИ И МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИЦИ
Затвори мени