We are pleased to invite you to participate in the NINTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (ISCMMA’22) – THE DIGITALISATION OF SOCIETY – NEW MARKETING CHALLENGES, which will be hosted by Macedonian Marketing Association MARKETING – Skopje, in a cooperation with the International Slavic University “G. R. Derzhavin” – Sveti Nikole – Bitola.

Download PDF invitation

ПОВИК за Девета Меѓународна научна конференција – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВОТО – НОВИ МАРКЕТИНГ ПРЕДИЗВИЦИ, во организација на Македонското здружение за маркетинг Маркетниг – Скопје во соработка со Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“ – Свети Николе – Битола.

Превземи ја поканата во PDF

Fee Payment Instructions / Начин на плаќање

Затвори мени