КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ЧЛЕН НА МАРКЕТИНГ ЗДРУЖЕНИЕТО И КОИ СЕ ПРЕДНОСТИТЕ ОД ЧЛЕНУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО?

Редовен член може да биде секој заинтересиран за продлабочување на научната и практичната работа во областа на маркетингот. Секој член на Маркетинг здружението добива членска легитимација со подмирување на годишната чланарина која изнесува:

 • За правни лица – 6000 ден.
 • За физички лица – 600 ден.
 • За студенти – 200 ден.

Членарината се уплатува на следнава жиро сметка: Ж.с-ка 300000003033808 Комерцијална банка ад – Скопје

Платената членарина го носи својството полноправен член на здружението со право да учествува во работата на органите, да биде избиран и да избира органи на здружението, како и да учествува на семинарите и тркалезните маси.

Предностите од членувањето во Здружението се следните:

1. За наставниците и соработниците:

 • Да ги пренесат своите знаења
 • Да стекнат нови сознанија
 • Да остварат комуникации со науката и практиката
 • Да објават трудови
 • Да ја развијат научната мисла за маркетингот
 • Да остварат позитивни ефекти од работењето

2. За организациите:

 • Да дојдат до можност за проширување на пазарот
 • Поефектно да ги пласираат своите производи
 • Да ги намалат трошоците за маркетинг
 • Поефикасно да се промовираат
 • Да го прошират бројот на своите клиенти
 • Да остварат поголем профит

3. За поединците:

 • Да стекнат нови сознанија за маркетингот
 • Да пренесат практични искуства од маркетингот
 • Да ги прошират комуникациите
 • Да ја унапредат соработката
 • Да се доградуваат
 • Да ги зголемат ефектите од нивното работење

4. За студентите:

 • Полесно да учат
 • Да имаат повеќе сознанија
 • Да стекнат практично искуства,
 • Да ги зголемат изборот на места за вработување
 • Да создадат можност за научно работење
 • Побрзо да се вработат
Затвори мени